Al 3 jaar niet kapot te krijgen!

Algemene Voorwaarden: 

Verzendkosten wurde oltiid ien rekkening brocht (indien jo een cadeaubon ha). 

Wie gjinne respectvol mei jo gegevens om. Ot jo gjin account meitsje wurde olle gegevens nei 4 wiiken verwijdere. 

Mei een account stjinne jo ta om de gegevens te bewarjen sadot de bestelling de volgende keer hurder giet.